Sławno, 30.10.2018r.

,,Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie''

Zapytanie ofertowe 06/WTZ/2017

Wyposażenie pracowni stolarskiej – Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

-Wyposażenie pracowni stolarskiej (strugarko-grubościówka szt.1, piła taśmowa szt.1, zestaw narzędzi akumulatorowych 1 komplet, wiertarko-dłutarka szt 1)  przy ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 31.11.2018 r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Cena: 100 %

Cena: Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia. Istnieje możliwość złożenia oferty cząstkowej na każde osobne urządzenie.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, otrzyma 100 punktów.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi,  w  tym  podatki  i  koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 07 listopada 2018 r. do godz. 11.00.

z dopiskiem: ,,Wyposażenie pracowni stolarskiej – Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie’’.

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

- Jolanta Arszyło tel. 59 810 48 03

 

Załącznik 1 Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe pracownia stolarska.docx

10.10.2018r.

W związku z realizacją Projektu ,,DRUGA SZANSA" w ramach Działania 07.01. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020

zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projekcie zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego, które należą do jednej z poniższych grup:

- mieszkańcy Województwa Zachodniopomorskiego, w tym mieszkańcy obszarów wiejskich

- osoby niepracujące (osoby bezrobotne i bierne zawodowo)

- osoby z niepełnosprawnościami

 

ZAPRASZAMY!!!!

 

Sławno, 04.10.2018r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. przygotowania cateringu na szkolenia zawodowe

,, Czas na aktywne wsparcie”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu : ,, Czas na aktywne wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego  , Oś priorytetowa 7 – Włączenie Społeczne , Działanie 7.1 - Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego usługi przygotowania i dowiezienia cateringu na szkolenia zawodowe.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1.   Przedmiotem zamówienia jest  przygotowanie i dowiezienie cateringu na szkolenia zawodowe  dla   20uczestników  na 20 dni szkolenia projektu „Czas na aktywne wsparcie ”.
 2. 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-Przygotowanie i dowiezienie cateringu na szkolenia zawodowe.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie szkolenia zawodowego 15.10.2018 do 04.11.2018 roku.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

 V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Oferty cenowe proszę składać osobiście do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno do dnia 12.10.2018 r.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.  ZAŁĄCZNIKI

 

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie na catering.docx

 

 

Sławno, 21.06.2018r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na zakup odzieży roboczej dla uczniów w ramach projektu

 

"GOTOWI DO PRACY!"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 05//GDP/2018

dot. zakup odzieży roboczej dla 140 uczniów

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "GOTOWI DO PRACY" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 - Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.6.10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu odzieży roboczej.

 

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego jest zakup odzieży roboczej z dla 140 uczestników projektu Przedmiot zapytania ofertowego stanowi dostawa odzieży roboczej dla osób pracujących w następujących zawodach

 

1. Barman – 50 osób

2. Spawacz – 53 osób

3. Magazynier z obsługą wózka widłowego – 16 osób

4. Ratownik (młodszy ratownik wodny i i ratownik WOPR) oraz  KPP -21 osób

Warunkiem  udziału  w  postępowaniu  jest  przedłożenie  formularza  ofertowego  stanowiącego

załączniki nr1 do zapytania ofertowego.

 

   IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

1. Dla ratowników do 20.07.2018r.

2 Dla pozostałych osób do 31.07.2018r.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

V. KRYTERIUM WYBORU OFERT

a) Cena: Cena oferty winna obejmować całkowite koszty wykonania zamówienia, w tym również wszystkie koszty towarzyszące jakie Wykonawca poniesie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca, który zaoferował najniższą cenę, otrzyma 100 punktów.

Cena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją usługi,  w  tym  podatki  i  koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego.

 

    VI. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30 od dnia 03.07.2018r do 10.07.2018r.

Możliwość składania ofert częściowych

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Tel: 59 810 48 03

Załącznik nr 1 Formularz ofertowy dostawcy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami - odzież robocza.docx

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

dot. przeprowadzenia wsparcia psychologicznego w ramach projektu

,, Czas na aktywne wsparcie”

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

W związku z realizacją projektu : ,, Czas na aktywne wsparcie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego  , Oś priorytetowa 7 – Włączenie Społeczne , Działanie 7.1 - Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia indywidualnego poradnictwa psychologicznego/ treningu psychospołecznego . Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasady Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 1.   Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego poradnictwa  psychologicznego dla   80 uczestników  projektu „Czas na aktywne wsparcie ”.
 2. 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

- przeprowadzenie 10 – godzin indywidualnego poradnictwa psychologicznego z uczestnikami projektu.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie wsparcia psychologicznego   przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji  projektu, nie później niż do 31.12.2019 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

 V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od dnia 07.05.2018 r. do 15.05.2018 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.  ZAŁĄCZNIKI

 

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe wraz z ofertą na psychologa 7.1.docx

 

 

 

 

 UWAGA!

Zmiana Biura Projektu

Biurze projektu:
Podgóry 34 b
76-230 Kępice

Sławno, 21.02.2018 r.

Zapytanie ofertowe nr 01/GDP/CATERING/2018

„Catering na szkolenia zawodowe dla uczestników projektu „Gotowi do pracy”

 

I              ZAMAWIAJĄCY

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30,

NIP 499-03-24-978

Tel.: 059 810 48 03

 

II             PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Catering na szkolenia zawodowe dla 70 uczestników projektu „Gotowi do pracy!”, nr   RPZP.08.06.00-32-K051/17 realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego, Poddziałanie 8.6.10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie
 2. Specyfikacja zamówienia:

 

Obiad jednodaniowy

 

 

III            TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie realizowane będzie w Koszalinie/Sławnie oraz w Świdwinie/Resku dla 140 uczestników

 

 1.  Zakup obiadów dla uczestników  projektu „Gotowi do pracy!”

Koszalinie

Świdwinie

Koszalinie /Sławno

Świdwinie/Resku

 

 

.

 1. Zamówienie dostarczane będzie na potrzeby uczestników projektu „Gotowi do pracy!” według wcześniej złożonego harmonogramu zajęć w siedzibie Oferenta.

 

 1. Terminy i miejsce podane w harmonogramie zajęć mogą ulec zmianie i będą konsultowane na bieżąco  z Oferentem, co najmniej z jednodniowym wyprzedzeniem.

 

 

IV           INNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

 1. Posiłki wydawane będą dla uczestników    projektu „Gotowi do pracy!”

 

 1. Miejsce wydawania obiadów pozostaje zmienne w okresie świadczenia usługi. Oferent zobowiązuje się
  do wydawania ciepłych posiłków, o wskazanej w harmonogramie gramaturze, we wskazanym przez zamawiającego miejscu  umożliwiając uczestnikom projektu ich spożycie.

 

 1. Oferent zobowiązuje się również do:
 • zapewnienia naczyń jednorazowego użytku, sztućców jednorazowego użytku itp. niezbędnych do spożycia obiadu,

 

 1. Liczba uczestników projektu korzystających danego dnia z wyżywienia uzależniona będzie od liczby osób obecnych na zajęciach oraz chcących skorzystać z tej formy wsparcia i uaktualniana będzie przez pracownika Zamawiającego, telefonicznie, w dniu wydania posiłku.

 

 1. Zamawiający obciążony będzie wyłącznie wartością wydanych obiadów.

Płatności za dostarczane obiady dokonywane będą przelewem na podstawie faktur wystawionych przez Oferenta zawierających co najmniej czternastodniowy termin płatności.

 

V             WYMAGANIA STAWIANE OFERENTOWI

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

 1. oświadczają, że prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym zamówieniem;
 2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

 

VI           SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna zostać złożona w zamkniętej kopercie i zawierać co najmniej:

 1. dane oferenta/pieczęć firmowa;
 2. opis sposobu wykonania zamówienia, nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym;
 3. wartość jednostkową obiadu brutto.

Oferta powinna zawierać datę sporządzenia i być podpisana przez Oferenta.

 

VII          MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Termin złożenia ofert upływa dnia 28.02.2018.r. o godzinie 1500.

Oferta powinna zostać przesłana:

do siedziby Zamawiającego:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30.

 

Za datę złożenia oferty uważa się datę wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.

 

VIII         ZAPYTANIA O PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Osoba do kontaktów z Zamawiającym – Anna Mądrala – Specjalista ds. administracji

Te.: 059 810 48 03

 

IX            KRYTERIA WYBORU OFERTY

Oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował  w oparciu o zaoferowaną cenę -  waga 100%.

 

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapytanie ofertowe-catering.docx

Sławno, 01.02.2018r.

Oferta

na Kadrę do realizacji zadań w formie wsparcia na podstawie art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie, ul. Chełmońskiego 30

 

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Ogłoszenie o ofercie na stanowisko:

5 x Instruktor Terapii Zajęciowej/ Instruktor zawodu 

Posiada wykształcenie minimum średnie odpowiedniej specjalności (krawiecka, plastyczna, stolarska, komputerowa, gastronomiczna) umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku (instruktor terapii zajęciowej/instruktor zawodu) lub wykształcenie wyższe o profilu pedagogicznym, pedagogika specjalna.

Posiada umiejętności prowadzenia terapii zajęciowej, tworzenia indywidualnych programów rehabilitacji i pracy z osobami z niepełnosprawnością. Zna problematykę osób z niepełnosprawnością (rodzaje niepełnosprawności i dobór odpowiednich metod i technik terapii).

4) kierowca -zaopatrzeniowiec

Posiadanie Kat. B, predyspozycje do pracy z osobami z niepełnosprawnościami (cierpliwość, dyspozycyjność, doświadczenie w przewozie osób)

 

Wymagania dodatkowe:

- Cierpliwość, empatia, staranność, samodzielność, obowiązkowość, umiejętność pracy w zespole.

- Komunikatywność i łatwość w nawiązywaniu kontaktów

3. Termin składania ofert:

Od 05.02.2018 do dnia 28.02.2018

4. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy składać w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r.

W CV prosimy o dopisanie następującej klauzuli ,, Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r o Ochronie Danych Osobowych Dz.U. Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)’’

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

8. Wymagane dokumenty:

- Kwestionariusz osobowy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Kwestionariusz osobowy WTZ.docx

- CV

 

Sławno, 31.01.2018r.

W dniu dzisiejszym o godz 12.30 odbyło się posiedzenie Komisji. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie: Wyposażenie pracowni komputerowej w budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie, który jest dostępny w Biurze projektu.

 

Wybrano ofertę:

Komsoft S.C Mariusz Dyrcz, Grzegorz Lompert Ul. Powstańców Warszawskich 3 76-100 Sławno

 

Sławno, 25.01.2018r.

W dniu dzisiejszym o godz 11.30 odbyło się posiedzenie Komisji. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie: Prace remontowe wszystkich sal w budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie, który jest dostępny w Biurze projektu.

 

Wybrano ofertę:

Zakład Monterski Andrzej Mojsym, ul. 11 Listopada 49 76-100 Sławno

 

Sławno, 15.01.2018r.

 Zapytanie ofertowe nr 02/WTZ/2018

Wyposażenie pracowni komputerowej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Wyposażenie pracowni komputerowej ( kopiarko-drukarka, drukarka 2x, zestaw komputerów 5 z oprogramowaniem, instalacje logiczne dla pracowni komputerowej – komplet))

a) Nazwa komponentu (wymagane minimalne parametry techniczne):

1. Komputer stacjonarny PC o parametrach 5szt

Procesor klasy Intel i3

4 GB RAM

Dysk twardy 1TB

Napęd DVD

Zasilacz min. 400 W, dostosowany do obudowy

System operacyjny Windows 10 5sztLicencja Windows 10 PL 64 bit (system preinstalowany na dysku twardym) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu

Pakiet biurowy MS Office 5szt

2. Monitor 18,5 cala 5szt

Klawiatura 5szt

Mysz

Przewody zasilające i sygnałowe (monitor)

b)  1x kopiarko- drukarka  laser  HP

c) 2x drukarka sieciowa laser z automatycznym dupleksem HP

d) Instalacje  logiczne  dla pracowni komputerowej – komplet.

e) rzutnik multimedialny, tablica, stoliki z krzesłami, szafki

 

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

- Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej ofercie,  przepisami BHP

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 15.02.2018r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Cena: 100 %

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 250stycznia 2018 r. do godz. 11.00.

z dopiskiem: ,,Wyposażenie pracowni komputerowej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie’’

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

 

Załącznik nr 1

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/FORMULARZ OFERTOWY komutery..doc

 

Sławno, 11.01.2018r.

Zapytanie ofertowe nr 01/WTZ/2018

Prace remontowe wszystkich sal w budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie

Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie, ul. Chełmońskiego 30

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Prace remontowe wszystkich sal, w których będzie prowadzona terapia (wg przedmiaru robót- kosztorys ślepy) budynku przy ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

- Dostosowanie/adaptacja pomieszczeń należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej ofercie, z obowiązującymi normami sanitarno-higienicznych, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 15.02.2018r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Najniższa cena otrzymuje 60 pkt, następnym oferentom, którzy zaproponują wyższe ceny proporcjonalnie będą odejmowane punkty w procentowym ilorazie różnicy cenowej w stosunku do ceny najniższej)

b) Termin realizacji zadania:

do 15.02.2018r.

c) okres udzielonej gwarancji na malowanie ścian:

- udzielenie gwarancji > 2 lat – 10 pkt

- udzielenie gwarancji < 2 lat – 0 pkt

Zostanie wybrana oferta, która zdobędzie najwyższą punktację.

6. Dodatkowe warunki zamówienia:

a.  wszystkie prace wykonywane przez Oferenta muszą być wykonywane  w godzinach  od 15.00 po południu  do 7.00 rano dnia następnego,  ze względu  na obecność  w obiekcie w  godzinach  od 8.00 -15.00  osób z niepełnosprawnościami.

b. doboru jakościowego  materiałów  dokonuje Oferent  w porozumieniu  z  Zamawiającym .

 

7. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 25 stycznia 2018 r. do godz. 11.00.

z dopiskiem: ,, Prace remontowe wszystkich sal w budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie’’

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

8. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

9.  Załączniki :

a) oferta – załącznik nr 1 http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/zapyt ofert prace remontowe sal.docx

b) przedmiar robót - kosztorys ślepy http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Przedmiar malowanie sal.pdf

 

 

 

 

Sławno, 10.01.2018

Czas na aktywne wsparcie!

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
___________________________________________________________________________________________________________

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

W związku z realizacją projektu ,,Czas na aktywne wsparcie!" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego         współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.1 Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno - zawodową wykorzystuącą instrumenty aktywizacji edukacyjnej,społecznej, zawodowej, Poddziałanie 7.1.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją zapraszamy do udziału w projekcie osoby należące do poniższych grup:

·    zamieszkułe na terenie powiatu sławieńskiego, koszalińskiego województwa zachodniopomorskiego 

·   zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. Zm.), w tym:

a)  osoby pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób bezrobotnych  (III profil)

b) osoby z niepełnosprawnościami wg ustawy z dnia 27.08.1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi wg ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

c) osoby korzystające z pomocy społecznej wg ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym

d) osoby korzystające z POPŻ

REKRUTACJA

prowadzona będzie od dnia 15 stycznia 2018 r.

 

Sławno, 15.12.2017r.

W dniu dzisiejszym o godz 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie: Remont dachu budynku przy ul. Chełmońskiego 30 76-100 Sławno, który jest dostępny w Biurze projektu.

Wybrano ofertę:

Dugar Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Arkadiusz Kowalski, ul. Kruczkowskiego 18,  76-100 Sławno

 

Sławno, 15.12.2017r.

W dniu dzisiejszym o godz 12.00 odbyło się posiedzenie Komisji Przetargowej. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie Wymiana instalacji elektrycznej  oraz wymiana rozdzielni głównej w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie, który jest dostępny w Biurze projektu.

 

Wybrano ofertę:

Elektryka-Montaż-Instalacje EMI Radosław Babiarz Warszkowo 89 76-100 Sławno

 

Sławno, 14.12.2017r

W dniu dzisiejszym o godz 12.00 odbyło się posiedzenie Komisji. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie, który jest dostępny w Biurze projektu.

 

Wybrano ofertę:

Dugar Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego Arkadiusz Kowalski ul. Kruczkowskiego 18, 76-100 Sławno

 

Sławno, 13.12.2017r

W dniu dzisiejszym o godz 11.00 odbyło się posiedzenie Komisji. Sporządzono Protokół z Posiedzenia Komisji dotyczący Projektu Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie w sprawie Wymiany instalacji centralnego ogrzewania - poziomy orza instalacja na I piętrze budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie, który jest dostępny w Biurze projektu.

 

Wybrano ofertę:

MONTGAZ Ryszard Krugły ul. Włodkowica 7 76-100 Słupsk

 

07.12.2017r.

Zapytanie ofertowe 02/WTZ/2017

Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami przy ul. Chełmońskiego w Sławnie (wg kosztorysu)

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

- Roboty związane z remontem toalety dla ON należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej Ofercie, z obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 29.12.2017 r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Cena: 100 %

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. do godz. 12.00.

z dopiskiem: ,, Remont toalety dla osób z niepełnosprawnościami w budynku przy ul. Chełmońskiego 30 w Sławnie’’.

 

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

7. Osoba wyznaczona do kontaktu:

-  Jerzy Chodań  tel. 59 810 48 03

 

załącznik nr 1

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/odpowiedź zap ofert WC ON.doc

załącznki nr 2

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/kosztorys WC.doc

04.12.2017r.

Zapytanie ofertowe 01/WTZ/2017

 Wymiana  instalacji centralnego ogrzewania – poziomy oraz instalacja na I piętrze budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie

1. Zamawiający:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

2. Opis przedmiotu zamówienia:

- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania – poziomy oraz instalacja na I piętrze budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie (kosztorys inwestorski dostępny Biurze projektu)

- Wykonawca zamówienia musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia

- Roboty związane z wymianą instalacji należy wykonać zgodnie z wytycznymi określonymi w niniejszej ofercie, z obowiązującymi normami, przepisami BHP, ppoż., oraz poleceniami inspektora nadzoru budowlanego.

3. Opis sposobu obliczenia ceny:

Oferta powinna zawierać cenę brutto za realizację całości zadania.

4. Termin i miejsce wykonania zamówienia:

 Miejsce wykonania zamówienia: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

Termin wykonania zamówienia:

Zadanie należy wykonać w terminie od dnia podpisania umowy do 29.12.2017 r.

5. Rodzaje i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze:

a) Cena: 100 %

6. Miejsce, sposób i termin składania ofert:

Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie (zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność) w Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, w terminie do dnia 13 grudnia 2017 r. do godz. 11.00.

z dopiskiem: ,, Wymiana  instalacji centralnego ogrzewania – poziomy oraz instalacja na I piętrze budynku przy ul. Chełmońskiego w Sławnie’’.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 
Oferta
 

Sławno, 03.11.2017 r.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu

 

"GOTOWI DO PRACY!"

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DZ/GDP/2017

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

W związku z realizacją projektu "GOTOWI DO PRACY" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 8 - Edukacja, Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia zawodowego. Poddziałanie 8.6.10  Inwestowanie w kształcenie, szkolenie i szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego. 

 

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 140 uczestników projektu "Gotowi do pracy!".
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - przeprowadzenie 4- godz/os doradztwa zawodowego z uczestnikami projektu w w celu określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać predyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników.

 

    IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niż do 28.02.2019 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

    V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od 02.11.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/rozeznanie rynku odpowiedź doradztwo.doc

 

"Wsparcie na starcie"

02.10.2017r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PP/2017

dot. przeprowadzenia pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie

 

    I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju  Powiatu Sławnieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP 499-03-24-978. REGON 331104499

 

    II TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "Wsparcie na starcie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś piorytetowa 6 - Integracja, Działanie 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno-zawodowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynkowego dotyczacego zakupu usługi przeprowadzenia pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie. Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodne z zasadą efektywnego zarzadzania finansami. W ramachj niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasday Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenia rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

    III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie pośrednictwa pracy lub\i poradnictwo prawne i obywatelskie dla 80 uczestników projektu "Wsparcie na starcie".
 2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

 - przeprowadzenie 5- godzin pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie z uczestnikami projektu w celu aktywizacji społecznej lub/i zawodowej.

 

    IV TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Rozpoczęcie i zakończenie pośrednictwa pracy lub/i poradnictwo prawne i obywatelskie przewiduje się w okresie rzeczowej realizcji projektu, nie później niż do 30.08.2018 r. Wsparcie będzie realizowane na terenie województwa pomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje do prawidłowego przeprowadzenia zaleconej usługi.

 

    V TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Słąwieńskiego 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 35, za posrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803 począwszy od 10.10.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

    VI ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/rozeznanie rynku odpowiedź doradztwo.doc

 

 

NOWE WARSZTATY TERAPII ZAJĘCIOWEJ W SŁAWNIE

 

W związku z realizacją projektu "Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego współfiansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu  Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego Oś piorytetowa 7 Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

 

Celem głównym projektu "Nowe Warsztaty Terapii Zajęciowej w Sławnie" jest aktywna integracja społeczna, edukacyjna i zdrowotna dla 25 Osób  niepełnosprawnych zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym na terenie powiatu sławnieńskiego Województwa Zachodniopomorskiego, przez tworzenie podmiotu integracji społecznej.

 

Uczestnikami WTZ mogą być osoby posiadające prawnie potwierdzony status niepełnosprawności (umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności), ukończony 18 r.ż.Osoby niepełnosprawne muszą posiadać w swoim orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu 01.10.2017-31.01.2023

Rekrutacja prowadzona będzie od I kwartału 2018 roku!

 

Sławno, 04.09.2017r.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem oraz złożenia oferty na realizację usługi doradztwa zawodowego w ramach projektu

Wsparcie na starcie!

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/DZ/2017

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

 "Wsparcie na starcie!"

 

 1.  NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego

ul. Chełmońskiego 30, 76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978, REGON: 331104499

 

 1. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

W związku z realizacją projektu "Wsparcie na starcie!" wspłófinansowanego ze środków Europejskich Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Oś piorytetowa 6- Integracja, Działenie 6,1. Aktywna Integracja, Poddziałanie 6.1.2. Aktywizacja społeczno - zawodowa, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławińskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczacego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego. Niniejsze postepowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postepowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasad Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 80 uczestników projektu "Wsparcie na starcie!".
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

  - przeprowadzenie 4-godzinnej rozmowy doradczej z uczestnikami projektu w celu          określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać predyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników.

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji projektu, nie później niz do 30.06.2018 r. Doradztwo będzie realizowane na terenie województwa pomorskiego.

Wykonawca składajacy ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

 1. TERMIN I MIEJSCE OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe prosze składać osobiście lub za pośrednictwem poczty do biura projektu Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-200 Słupsk ul. Przemysłowa 35, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr te. 59 810 4803 począwszy od dnia 12.09.2017r.

 

 1. ZAŁĄCZNIKI

Formularz ofertowy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/rozeznanie rynku odpowiedź doradztwo.doc

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza do zapoznania się z poniższym zapytaniem ofertowym oraz złożenia oferty na realizację usługi poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego w ramach projektu

"KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE"

 

Sławno, dnia 26.07.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/PP/2017

 

dot. przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego w ramach projektu

„Klub Integracji Społecznej w Sławnie” 

 

 

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

II.                  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej w Sławnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznegoNiniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasady Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III.               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego dla 80 uczestników  projektu „Klub Integrcji Społecznej w Sławnie”.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-  przeprowadzenie 50 godzin zajęć grupowych dla każdej grupy (łącznie 8 grup) oraz zajęć indywidualnych w wymiarze 4 godzin dla każdego uczestnika projektu (łącznie 80 osób) w celu określenia predyspozycji psychospołecznych, co pomoże wskazać pedyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników .

 

IV.               TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie i zakończenie poradnictwa psychologicznego/tremimgu psychospołecznego   przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji  projektu, nie później niż do 31.03.2019 r.  Poradnictwo będzie realizowane na terenie  powiatu sławieńskiego województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

V.                   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803do dnia 05.07.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.                ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Rozeznanie%20rynku%20odpowied%C5%BA%20doradztwo%20zawodowe.doc

 

24.07.2017

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiegoinformuje, że w związku z realizacją projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE" dnia 01.08.2017 roku rozpocznie realizację doradztwa zawodowego w ramach zadania Aktywizacja społeczna.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/2017

Szacowanie wartości zamówienia w trybie rozeznania rynku

W związku z realizacją projektu ,,Własna firma Twoją Szansą!'', dofinansowanego ze środków Uni Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2012-2020, Oś Priorytetowa. Konkurencyjny Rynek Pracy, Działanie 07.03. Zakładanie działalności gospodarczej zapraszamy do składania ofert na: świadczenie usług na stanowisku członka Komisji Rekrutacyjnej odpowiedzialnego za ocenę merytoryczną Formularzy rekrutacyjnych z załącznikami (w ramach części 1) i/lub członka Komisji Oceny Wniosków o przyznanie wsparcia finansowego, wniosków o przyznanie wsparcia pomostowego podstawowego i przedłużonego z załącznikami (w ramach części 2 i 3).

Informację dotyczące szczegółów zapytania oraz form składania ofert dostępne poniżej:

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Szacowanie wartości zamówienia 01_2017.docx

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Szacowanie-wartości-zamówienia-01_2017_Załącznik-nr-1.docx

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Szacowanie-wartości-zamówienia-01_2017_Załacznik-nr-2.docx

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego zaprasza osoby chętne do przeprowadzenia doradztwa zawodowego do zapoznania się z poniższym zapytaniem ofertowym i złożenia oferty na realizację usłigu doradztwa zawodowego w ramach projektu "KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE"

Sławno, dnia 22.05.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/DZ/2017

 

dot. przeprowadzenia doradztwa zawodowego w ramach projektu

„Klub Integracji Społecznej w Sławnie” 

 

 

I.                    NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego, 

ul. Chełmońskiego 30,  76-100 Sławno

NIP: 499-03-24-978 ,  REGON: 331104499

 

II.                  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

W związku z realizacją projektu „Klub Integracji Społecznej w Sławnie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego dokonuje rozeznania rynku dotyczącego zakupu usługi przeprowadzenia doradztwa zawodowego. Niniejsze postępowanie ma charakter niepubliczny, jest prowadzone zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami. W ramach niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz przepisów dotyczących Zasady Konkurencyjności. Rozeznanie rynku ma na celu jedynie ustalenie rynkowej wartości nabywanej w ramach projektu usługi.

 

III.               OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1.       Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie doradztwa zawodowego dla 80 uczestników  projektu „Klub Integrcji Społecznej w Sławnie”.

2.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

-  przeprowadzenie 4-godzinnej rozmowy doradczej z uczestnikami projektu w celu określenia Indywidualnego Planu Działania, który pomoże wskazać pedyspozycje szkoleniowo-zawodowe uczestników .

 

IV.               TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Rozpoczęcie i zakończenie doradztwa zawodowego  przewiduje się w okresie rzeczowej realizacji  projektu, nie później niż do 31.03.2019 r.  Doradztwo będzie realizowane na terenie  powiatu sławieńskiego województwa zachodniopomorskiego.

Wykonawca składający ofertę cenową powinien posiadać wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje konieczne do prawidłowego przeprowadzenia zleconej usługi.

 

V.                   TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT, POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Oferty cenowe proszę składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres siedziby Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego 76-100 Sławno, ul. Chełmońskiego 30, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres inkubator@powiatslawno.pl lub faksem pod nr tel. 59 810 4803do dnia 05.06.2017 roku.

Ofertę można złożyć na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

 

VI.                ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Rozeznanie%20rynku%20odpowied%C5%BA%20doradztwo%20zawodowe.doc

 

 


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
___________________________________________________________________________________________________________

"Wsparcie na starcie!" 

W związku z realizacją Projektu ,,Wsparcie na starcie" w ramach Działania 06.01. Aktywna Integracja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projekcie zamieszkujące na terenie województwa pomorskiego, które należą do jednej z poniższych grup:

- osoby pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób bezrobotnych (III profil)

- osoby z niepełnosprawnościami

- osoby korzystające z pomocy społecznej

- osoby korzystające z POPŻ (Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa)

 

Dokumenty rekrutacyjne:

1. Regulamin Rekrutacyjny http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Formularz zgłoszeniowy.doc

2. Formularz zgłoszeniowy http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Formularz zgłoszeniowy.doc

3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Oświadczenie uczestnika o stausie na rynku pracy.docx

4. Oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia (dotyczy osób biernych zawodowo)

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/oświadczenie o pozostawaniu bez zatrudnienia.doc

 

------------------------------------------------------------------

KLUB INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W SŁAWNIE

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH
EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO
___________________________________________________________________________________________________________

 

ZGŁOŚ SIĘ DO NAS!

W związku z realizacją projektu ,,Klub Integracji Społecznej w Sławnie" realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Powiatu Sławieńskiego         współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Zachodniopomorskiego, Oś priorytetowa 7 – Włączenie społeczne, Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej, Poddziałanie 7.2.9 Promowanie włączenia społecznego oraz walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją zapraszamy do udziału w projekcie osoby należące do poniższych grup:

·    zamieszkułe na terenie powiatu sławieńskiego województwa zachodniopomorskiego 

·   zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z co najmniej jednego powodu spośród wskazanych  w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593 z późn. Zm.), w tym:

a)  osoby pozostające bez zatrudnienia - bierne zawodowo lub bezrobotne, które wg ustawy o promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy znajdują się w III grupie osób bezrobotnych  (III profil)

b) osoby z niepełnosprawnościami wg ustawy z dnia 27.08.1997 r.o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi wg ustawy z dnia 19.08.1994 o ochronie zdrowia psychicznego

c) osoby korzystające z pomocy społecznej wg ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej lub kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zgodnie z art.1 ust.2 ustawy z dnia 13.06.2003 o zatrudnieniu socjalnym

d) osoby korzystające z POPŻ

 

REKRUTACJA

prowadzona będzie od dnia 20 kwietnia 2017 r.

Dokumenty zgłoszeniowe do pobrania poniżej

1 Regulamin Rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Regulamin rekrutacji i uczestnictwa KIS.pdf

2 Formularz zgłoszeniowy wraz z załacznikiem nr 1

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Formularz zgłoszeniowy KIS.pdf

3 Załącznik nr 2 do formularza - Oświadczenie o statusie na rynku pracy

http://inkubator.slawno.ta.pl/pliki/Oświadczenie o statusie na rynku pracy.pdf

 

INFORMACJA DLA OSÓB -BENEFICJENTÓW II  GRUPY,  
AGENCJA REKLAMOWA MADA - GRUPA "TA" KOSZALIN
  www.wczasy.mielno.pl     www.mielno.nad.morzem.net
www.pobierowo.nad.morzem.net        www.niechorze.nad.morzem.net
www.spa.nad.morzem.net      Mielno